Selecteer een pagina

Wanneer er sprake is van corporate finance hebben we het over het vakgebied dat is gerelateerd aan alles wat zich bezighoudt met financiële beslissingen die zijn genomen in het kader van bedrijven. Corporate finance gaat in de praktijk specifiek over de wijze waarop deze beslissingen tot stand komen. Daarnaast wordt er echter ook bijzondere aandacht besteed aan het uitvoeren van financiële analyses en het gebruikmaken van instrumenten als voorbereiding op het nemen van beslissingen. Het belangrijkste doel van corporate finance? Dat is vooral ervoor zorgen dat er een maximalisatie van de aandeelhouderswaarde kan worden gerealiseerd.

            Corporate finance op de korte en lange termijn

Van corporate finance is bekend dat ze over een bijzonder ruimte betekenis beschikt. Bij corporate finance kan er dan ook sprake zijn van zowel korte- als langetermijn beslissingen die moeten worden genomen. Beslissingen met als doel om te investeren zijn in principe beslissingen welke gelden voor de lange(re) termijn. Concreet gaat het hierbij in het merendeel van de gevallen om beslissingen die worden genomen binnen een tijdspanne van tussen de 2 en 5 jaar. Deze beslissingen hebben niet zelden betrekking tot bepaalde projecten of tot het uitvoeren van een globale investering in de activa van het bedrijf in kwestie.

            Hoe uit corporate finance zich op de korte termijn?

Zoals de bovenstaande informatie reeds heeft aangegeven kan corporate finance zich zowel uiten op de korte als op de lange termijn. Specifiek voor kortetermijn beslissingen geldt dat deze veelal betrekking hebben tot de zogenaamde vlottende activa waar een bedrijf over beschikt. Denk hierbij niet alleen aan de kaspositie, maar ook aan bijvoorbeeld leningen op korte termijn of de betaaltermijn welke wordt gegund aan debiteuren. Bovendien is het ook nog eens zo dat er doorgaans kan worden vastgesteld dat ook de voorraadpositie een niet onbelangrijke rol speelt bij corporate finance op de korte termijn.

            Is er sprake van een link tussen corporate finance en venture capital?

Op het ogenblik dat we het hebben over corporate finance is het zo dat er hier vooral over wordt gesproken in het kader van grote bedrijven. Dit gezegd zijnde valt het op dat er vaak wordt aangegeven dat er een soort van connectie bestaat tussen de corporate finance enerzijds en venture capital anderzijds. Waar komt deze connectie precies vandaan? Eigenlijk hoeven we hier niet ver voor te zoeken, integendeel. Het is namelijk zo dat heel wat inzichten uit de wereld van de venture capital en business angels sterke gelijkenissen vertonen met deze van de corporate finance. Dat is ook niet zo vreemd, want in de praktijk is het zo dat het merendeel van de concepten welke afkomstig zijn uit de corporate finance eveneens van toepassing kunnen zijn op kleine(re) bedrijven.

            Wanneer wordt er gebruik gemaakt van corporate finance?

Tot slot kan er in heel wat verschillende situaties voor worden gekozen om aanspraak te maken op de mogelijkheden die corporate finance te bieden heeft. Zo wordt er niet zelden voor gekozen om hier gebruik van te maken op het ogenblik dat er een bedrijfsovername op de planning staat en ook bij een fusie wordt er veelal voor gekozen om de mogelijkheden van corporate finance te benutten. Finaal is het eveneens zo dat er hiervoor kan worden gekozen op het ogenblik dat er sprake is van een buy-in of een buy-out.